MANI E PIEDI X 아나운서 김세연


                                                   


아나운서 김세연님이 마니에피에디의 아기 북극곰 팔찌와 언발란스 화이트 큐빅 십자가 목걸이를 착용하였습니다.