MANI E PIEDI X 치어리더 안지현


                                                  

                                                  안지현 치어리더가 착용한 쥬얼리는 빙하의 느낌을 입체적으로 살린 눈물빙하 목걸이와 귀걸이입니다.

POLAR BEAR 컬렉션 중 가장 사랑을 받고 있는 마니에피에디의 대표 시그니쳐 디자인입니다.